Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych Kancelarii Premium

Dane osobowe należą do dóbr chronionych prawem. Każdy człowiek ma prawo do ochrony swojej prywatności, jako jednej z najważniejszych sfer jego życia.

Administratorem Państwa danych jest Kancelaria Premium z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Adama Mickiewicza 6/4 (dalej: Kancelaria).

W tematach dotyczących Państwa danych osobowych można się z nami kontaktować pod adresem: oswiecim@kancelaria-premium.pl.

Dane pozyskujemy od Państwa przede wszystkim w ramach łączących nas relacji biznesowych – poprzez podjęcie współpracy, zawieranie umów, składanie zamówień.

Dane osobowe przetwarzamy w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a) w celu zawarcia i wykonania umowy, przez czas obowiązywania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu na podstawie art. 6 ust. 1 b) RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: wykonywanie umowy);

b) w celu wykonywania ciążących na nas obowiązków prawnych, na podstawie art. 6 ust. 1 c) RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: obowiązek prawny), np.:

– wystawiania i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych,

– rozpatrywania reklamacji i udzielania na nie odpowiedzi,

a z których będziemy korzystać przez następujący czas:

– przez czas wymagany przez przepisy prawa na przechowywanie danych, np. podatkowych,

– przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawiania faktur,

lub przez czas wymagany przez przepisy prawa, w jakim możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania nałożonych przez prawo obowiązków, np. otrzymać karę pieniężną od urzędów państwowych lub samorządowych, tj. na podstawie art. 6 ust 1 f) RODO (dalej ta podstawa prawna będzie nazywana jako: nasz prawnie uzasadniony interes);

c) celu marketingu bezpośredniego– w tym w celu wysyłania drogą elektroniczną ofert oraz informacji handlowych i promocyjnych (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes), przez czas trwania umowy, dopóki nie cofniecie Państwo zgody lub nie sprzeciwicie się Państwo przetwarzaniu Państwa danych w tym celu;

d) celu dochodzenia roszczeń i obrony– przez czas trwania umowy (podstawa prawna: wykonywanie umowy), do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających
z łączących nas umów, a w razie dochodzenia przez nas roszczeń – przez czas trwania stosownych postępowań (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes).

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące uprawnienia:

a) dostępu do danych osobowych,

b) usunięcia danych osobowych (bycia zapomnianym),

c) uaktualnienia/sprostowania danych osobowych,

d) przeniesienia danych osobowych,

e) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

f) złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego. Po złożeniu tego sprzeciwu będziemy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania danych
w tym celu,

g) złożenia sprzeciwu w uzasadnionych przypadkach wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą prawną ich wykorzystania jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. Wówczas, nie będziemy uprawnieni do przetwarzania danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba, że udowodnimy, że istnieją: podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub ważne uzasadnione prawnie podstawy do przetwarzania danych osobowych, a które wedle prawa uznane powinny być za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności.

Zakres uprawnień oraz przypadki, w jakich możecie Państwo z nich skorzystać, wynika  z przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem  e-mail znajdującym się powyżej. Usunięcie, przeniesienie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych może mieć wpływ na świadczone usługi i może skutkować uniemożliwieniem ich wykonywania w sposób prawidłowy.

Pewne kategorie danych mamy prawo przetwarzać bez dodatkowej zgody, jednakże do przetwarzania Państwa danych w innych, aniżeli przewidziane przepisami prawa celach, potrzebujemy Państwa zgody. Udzielenie zgody nie jest obowiązkowe, a jeżeli zgoda zostanie udzielona, w każdej chwili można ją wycofać (nie będzie to jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem takiej zgody). Aby skorzystać z powyższych uprawnień, należy kontaktować się z nami pod adresem e-mail znajdującym się powyżej.

Nie przekazujemy Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (obejmującego Unię Europejską oraz Norwegię, Lichtenstein i Islandię). Mają Państwo prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  w przypadku jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.

Serwis: http://www.kancelaria-premium.pl/ wykorzystuje pliki cookies. W razie potrzeby, proszę zapoznać się z obowiązującą Polityką prywatności w zakresie plików cookies pod adresem: http://www.kancelaria-premium.pl/polityka-prywatnosci/cookies/ .

Serwis korzysta z Google Analytics. Działanie polega na analizowaniu usług internetowych, oferowanych przez Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookies. Uzyskane przez plik cookie informacje dotyczące sposobu korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zwykle przekazywane na serwer Google w USA i tam zapisywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach, które są stronami: Porozumienia  o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Państwa adres IP zostanie jednak najpierw skrócony przez Google. W wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Na zlecenie właściciela tej strony internetowej Przedsiębiorstwo Google wykorzystuje informacje do analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz realizacji dalszych usług związanych z wykorzystaniem strony internetowej na rzecz właściciela strony internetowej.

Adres IP przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach usługi Google Analytics nie jest zestawiany przez Google z innymi danymi.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookies przez odpowiednie ustawienia  w oprogramowaniu przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku nie będą Państwo mogli w pełni korzystać ze wszystkich funkcji strony internetowej. Ponadto mogą Państwo zapobiec pobieraniu danych uzyskanych przez plik cookie i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej (łącznie z adresem IP) przez Google,  a także przetwarzaniu tych danych przez Google, jeśli pobiorą Państwo i zainstalują wtyczkę do przeglądarki, dostępną pod adresem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics z rozszerzeniem „anonymizeIp()”. Oznacza to, że adresy IP są przetwarzane dalej po skróceniu, aby wykluczyć możliwość odniesienia ich do konkretnych osób. Jeśli w przypadku danych osobowych zebranych na Państwa temat możliwe jest odniesienie ich do konkretnej osoby, takie odniesienie jest od razu wykluczane, a dane osobowe są niezwłocznie usuwane.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizowania korzystania z naszej strony internetowej oraz jej regularnego usprawniania. Dzięki uzyskanym statystykom możemy poprawiać naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Państwa jako użytkowników. W odniesieniu do wyjątkowych przypadków, w których dane osobowe przekazywane są do USA, Google podporządkowuje się porozumieniu EU-US Privacy Shield, www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Podstawę prawną dla korzystania  z Google Analytics stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Informacje dostawcy zewnętrznego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, fax: +353 (1) 436 1001. 

Warunki korzystania z usługi Google Analytics: www.google.com/analytics/terms/de.html. 

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych obowiązujące u dostawcy zewnętrznego: www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html. 

Oświadczenie o ochronie danych osobowych obowiązujące u dostawcy zewnętrznego: www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Kancelaria Premium jako Administrator Państwa danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem, czy dostępem zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.