W dniu 23.02.2023 r. w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych w stosunkach polsko-ukraińskich. Będąca przedmiotem obrad problematyka koncentrowała się na wybranych aspektach obrotu prawnego w stosunkach polsko-ukraińskich ze szczególnym uwzględnieniem postanowień umowy z 24.05.1993 r. między Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. W konferencji w charakterze wykładowcy uczestniczył dr hab. Łukasz Żarnowiec, prof. ucz. (UKSW), który wygłosił referat poświęcony wyznaczaniu statutu rzeczowego rzeczy ruchomych w aspekcie stosunków polsko-ukraińskich. W treści swojego wystąpienia przedstawił problemy prawne będące konsekwencją braku uregulowania w konwencji metod poszukiwania prawa właściwego dla stosunków prawnorzeczowych i posiadania rzeczy ruchomych, podkreślając podobieństwa oraz różnice między krajowymi normami kolizyjnymi polskimi i ukraińskimi. Odwołując się do wybranych przykładów różnic w regulacji materialnego prawa rzeczowego w porządkach prawnych obu państw zwrócił uwagę na problemy praktyczne towarzyszące zjawisku zmiany statutu rzeczowego rzeczy ruchomych w związku z ich przemieszczeniem z terytorium jednego państwa do drugiego. Główne tezy wystąpienia w najbliższym czasie przedstawione zostaną w formie publikacji naukowej.