Z dumą i satysfakcją informujemy o zapadłym w dniu 23 czerwca 2023 r. przed Sądem Okręgowym w Warszawie korzystnym wyroku dla Klienta naszej kancelarii. Sąd przychylił się do podnoszonej przez Powoda argumentacji i zasądził żądane roszczenie od Idea Money S.A., tj. wszystkie kwoty nienależnie pobrane w ramach umowy faktoringu (zawartej w umowie kredytu).

W przedmiotowej sprawie Powód zawarł umowę kredytu z Idea Bank S.A., której warunkiem było zawarcie oraz utrzymywanie przez cały okres jej trwania umowy faktoringu ze spółką – córką kredytodawcy: Idea Money S.A., z czym z kolei miało wiązać się ponoszenie stałych opłat abonamentowych. Nadto, w umowie kredytu jednoznacznie wskazano podmiot, z którym ma zostać zawarta umowa – warunek ten nie podlegał żadnym negocjacjom. Powodowi nie pozostawiono zatem swobody decyzji, ani odnośnie do samego zawarcia umowy faktoringu, ani też odnośnie podmiotu, z którego usług skorzysta. Jedyną możliwością sfinalizowania kredytu było zawarcie umowy z pozwaną spółką – córką banku kredytującego.

W ocenie strony Powodowej opisany stan rzeczy świadczył o nieważności kwestionowanych postanowień umowy kredytu. W złożonym pozwie Powód domagał się zasądzenia wszelkich poniesionych przez niego kosztów pobranych w związku z zawartą umową faktoringu. Z założenia umowa faktoringu miała zabezpieczać przedmiotową umowę pożyczki, jednakże w rzeczywistości pobierana opłata za usługę była dodatkową „ratą” udzielonego kredytu. Bank pobierał opłaty za usługę, pomimo że przedsiębiorca nigdy z niej nie korzystał – w istocie nawet jej nie potrzebował. Podniesiono także, iż ograniczenie w wyborze podmiotu mającego świadczyć usługę wiązało się z naruszeniem ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta, eliminując po stronie klienta jakąkolwiek możliwość wyboru ofert innych przedsiębiorców.

Pomimo, że Sąd I instancji oddalił powództwo, skuteczna apelacja przekonała Sąd Okręgowy w Warszawie i ten przychylił się do podnoszonych przez Powoda argumentów oraz zasądził żądane roszczenie. Wyrok jest prawomocny.