Uprawnienie do odstąpienia od umowy oraz żądania zwrotu zadatku w podwójnej wysokości przysługuje także wtedy, gdy dłużnik wprawdzie przystąpił do realizacji świadczenia, jednakże jego przedmiot tak dalece odbiega od tego, do czego był zobowiązany (art. 354 k.c.), że w istocie zachodzi przypadek niewykonania umowy. Aktualność takiej wykładni art. 394 §1 k.c., przyjętej niegdyś przez Sąd Najwyższy na przykładzie dostarczenia rzeczy niewłaściwej jakości (vide: Sąd Najwyższy, wyrok z 17.06.2003 r., III CKN 80/01, Biul.SN 2003, z. 12, poz. 14) potwierdził ostatnio Sąd Rejonowy w Tychach, uwzględniając powództwo o zapłatę dwukrotności zadatku w związku z dokonanym przez naszego Klienta odstąpieniem od umowy o wykonanie tarasu, motywowanym nieukończeniem świadczenia oraz jego istotnymi wadami w zrealizowanej części (Sąd Rejonowy w Tychach, wyrok z 11.12.2019 r., sygn. akt: I C 420/18).